korfbal.be
Verwacht: opleiding vrijwilligersstatuut
Gepubliceerd: 27/10/2017 - Alex Elewaut

Welke wijzigingen komen eraan naar aanleiding van de evaluatie van de vrijwilligerswet?

Vorig jaar overhandigde de Hoge Raad voor Vrijwilligers een evaluatie en advies over de vrijwilligerswet aan de Federale minister van Sociale Zaken, Maggie De Block.

Op basis van dit advies heeft de minister een wetsvoorstel opgemaakt, waarin een aantal componenten van de vrijwilligerswet worden aangepast en geoptimaliseerd.

Onder andere volgende elementen worden aangepast in het wetsvoorstel:

  • Kostenvergoeding: de term "vergoeding" wordt telkens vervangen door "kostenvergoeding", om nog meer te verduidelijken dat het niet om een bezoldiging of prestatievergoeding gaat.
  • Uitbreiding combinatie forfaitaire kostenvergoeding en km-vergoeding: vandaag kan de forfaitaire onkostenvergoeding gecombineerd worden met een km-vergoeding tot 2.000 km per jaar. In het wetsvoorstel wordt verduidelijkt dat de reële vervoerskosten tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk en de vervoerskosten van de vrijwilliger voor maximaal 2.000 km per jaar voor de verplaatsing van en naar de woonplaats van de vrijwilliger naar de plaats waar het vrijwilligerswerk wordt uitgeoefend, mogen gecombineerd worden met de forfaitaire kostenvergoedingen. Concreet betekent dit dat er geen beperking zal zijn op de terugbetaling van vervoerskosten tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk.
  • Fietsvergoeding: het voorziene maximumbedrag per kilometer in de fietsvergoeding wordt gelijkgetrokken met het maximumbedrag dat toegelaten is voor werknemers, nu dus 0,23 euro per km.
  • Occasionele geschenken: vrijwilligers ontvangen vaak kleine bedankingsgeschenken. Het ontwerp verduidelijkt dat occasionele geschenken niet meetellen bij het bepalen van de maximumbedragen voor de kostenvergoedingen.
  • Bestuurs-vrijwilligers: vrijwillige bestuurders werden door de RVA soms aangesproken op de kostenvergoeding die ze krijgen alsof het om een verloning gaat. Het ontwerp verduidelijkt dat onbezoldigde bestuurders ook vrijwilligers zijn en een kostenvergoeding kunnen krijgen.
  • Beroepsgeheim: vanaf nu zal de organisatie die een beroep doet op vrijwilligers hen duidelijk moeten maken of het beroepsgeheim al dan niet op hen van toepassing is.

Het voorstel van wetsontwerp tot wijziging van de vrijwilligerswet werd een eerste keer goedgekeurd door de Ministerraad. Het voorstel van wetsontwerp gaat nu zijn verdere weg.

De datum van invoering van het wetsontwerp is voorzien tegen eind 2017.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van zodra de wetswijziging een feit is, en deze wijzigingen dan ook doorvoeren in onze relevante brochures en modeldocumenten.

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering