korfbal.be
Hoe een geldig ontslag indienen?
Gepubliceerd: 27/04/2018 - David Van den Bosch

Hoe een geldig ontslag indienen?

Als je ontslag wil indienen op basis van het Decreet op het Statuut van de Niet-Betaalde Sportbeoefenaar, kan je dit doen door vanaf 1 mei tot en met 31 mei een ter post aangetekende ontslagbrief te sturen aan het clubsecretariaat waar je aangesloten bent EN kopie van deze ontslagbrief ook aangetekend te sturen aan het bondssecretariaat van de KBKB tav David Van den Bosch of Julia Laurent (Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne). De poststempel geldt als bewijs van datum van de verzending.

In de ontslagbrief moet staan dat men zijn ontslag geeft bij zijn club (naam van de club vermelden), samen met alle gegevens van de ontslagnemer (naam, voornaam, eventueel lidnummer KBKB, adres, woonplaats en de geboortedatum).

Niet vergeten de ontslagbrief te ondertekenen. De aanwezigheid van een handtekening op de ontslagbrief is een voorwaarde die is voorzien op straffe van nietigheid in het Decreet. Niet ondertekende ontslagbrieven worden als een ongeldig ontslag beschouwd.

Indien een minderjarige ontslag neemt dient de ontslagbrief mede ondertekend te worden door minstens één van de ouders/voogd om burgerrechtelijk onbetwistbaar te zijn.

De ontvangen ontslagaanvragen worden in de eerstvolgende bestuurlijke mededelingen (na 31 mei) gepubliceerd en via de website van de KBKB kenbaar gemaakt.

De clubs kunnen, binnen een termijn van veertien kalenderdagen en door middel van een ter post aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat, de ontslagaanvraag betwisten indien dit volgens hen niet aan de decretale vereisten voldoet. Betwistingen die buiten deze termijn toekomen zijn conform het Decreet ongeldig.

De betwiste ontslagaanvragen worden, na het verstrijken van de termijn van verzet, in de eerstvolgende bestuurlijke mededelingen gepubliceerd en aan de betrokken geaffilieerde ter kennis gebracht. De betwiste ontslagaanvragen worden door het Comité Affiliaties van de KBKB beoordeeld op hun geldigheid.

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering