12/12/2022
David Van den Bosch

De Koninklijke Belgische Korfbalbalbond – Vlaamse Liga vzw is op zoek naar een verantwoordelijke “reglementen en spelregels” voor de federatie.


KBKB omvat een 50-tal clubs, met samen meer dan 7000 leden. Wekelijks worden tientallen wedstrijden georganiseerd, en zijn er tientallen officials op stap om deze wedstrijden in goede banen te leiden. 

Om er voor te zorgen dat dit vlot verloopt heeft KBKB in de loop der jaren een indrukwekkende set van reglementen opgebouwd.

Daarnaast krijgt de KBKB vanuit IKF richtlijnen over hoe de korfbalsport gespeeld moet worden en kunnen er experimenten georganiseerd worden. 

 

De belangrijkste opdracht van de Verantwoordelijke “Reglementen en Spelregels” is, samen met de vrijwilligers van het Comité Reglementen en Spelregels, het onderhouden en bijwerken van deze teksten.

Dit kan gebeuren op vraag van andere diensten van KBKB, naar aanleiding van een beleidsbeslissing of een spelregelwijziging door IKF. Hierbij moet natuurlijk gewaakt worden over de coherentie tussen de verschillende documenten. 

De gewijzigde teksten worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan voor goedkeuring. 

De Verantwoordelijke “Reglementen en Spelregels” geeft ook advies met betrekking tot de spelregels en de reglementen aan het Bestuursorgaan, de andere diensten van KBKB en de disciplinaire en beroepscomités. 

Tenslotte kunnen de Verantwoordelijke “Reglementen en Spelregels” en de vrijwilligers van het Comité Reglementen en Spelregels wijzigingen voorstellen, bijvoorbeeld om vereenvoudigingen in de teksten aan te brengen of de leesbaarheid te verbeteren. 

Wil je een rol spelen in korfbalsport in België en kijk je niet onmiddellijk de andere kant op als het gaat om reglementsteksten? 
Je krijgt de kans om de korfbalregels mee vorm te geven: van bij het begin zit je mee aan tafel en kan je je mening geven. 

 

Stel je dan kandidaat! 

We zoeken een vrijwilliger die deze rol wil opnemen. 

Je onkosten worden vergoed overeenkomstig de Beleidsnota Terugbetaling Onkosten Vrijwilligers

Van een federatiemedewerker wordt verwacht dat hij/zij:

  • Rekening houdt met de missie en visie van de KBKB en een open blik heeft op het gehele korfballandschap. 
  • Kennis en kunde zal delen met andere federatiemedewerkers en -personeel in het licht van de continuïteit van de werking. 
  • Individuele en/of clubbelangen kan overstijgen om knelpunten te identificeren en oplossingen te formuleren in het voordeel van de ganse korfbalfamilie. 
  • Kwaliteitsvolle relaties opbouwt binnen en buiten de federatiewerking met bestuurders, federatiemedewerkers, personeel, clubafgevaardigden, spelers en belanghebbenden in het licht van optimale samenwerkingsverbanden. 

Voor meer informatie over deze vacature of voor het indienen van een kandidatuur, kan je contact opnemen met David Van den Bosch.