29/06/2020
David Van den Bosch

De Raad van Bestuur van de KBKB kondigt een experiment aan vanaf de zaalcompetitie 2020-2021.


Verwijzend naar art. 88 Reglement van Wedstrijden wenst de Raad van Bestuur het experiment Tijdstraf en Groene kaart door te voeren voor de zaalcompetitie. Het experiment is een uitbreiding op § 2.3.f van de Officiële Spelregels. Het experiment zal worden toegepast voor 2 competitiejaren te beginnen met competitiejaar 2020-2021 bij Topleague & Promoleague Zaal (A-achttallen) en U19 Top Zaal. Dit experiment kan, bij beslissing van de Raad van Bestuur, met maximum 2 competitiejaren verlengd worden.

Concreet neemt dit experiment als volgt vorm:

Tijdstraf

1. Er kan aan een speler op het speelgebied een tijdstraf opgelegd worden d.m.v. het tonen van een groene of gele kaart. Dit houdt in dat de speler dient plaats te nemen op de bank en onmiddellijk moet vervangen worden. Dit geldt als één van de toegestane wissels. In de loop van de tijdstraf is het de speler toegestaan om tijdens een time-out de bank te verlaten om de instructies mee te kunnen volgen. Pas nà de tijdstraf mag de betreffende speler de bank verlaten voor warmlopen of spelersvervanging.

2. De scheidsrechter meldt het nummer van de gesanctioneerde speler aan de jury. De jury noteert het rugnummer van de gesanctioneerde speler samen met het begin en einde van de tijdstraf.

3. Als er, om welke reden dan ook, geen wisselspelers beschikbaar zijn dan wordt er, door het team van de gesanctioneerde speler, gedurende de tijdstraf, verder in ondertal gespeeld. De speler welke de tijdstraf opgelegd kreeg, moet in voorkomend geval, na zijn tijdstraf, bij de eerstvolgende spelonderbreking, terug aan het spel deelnemen. Indien er, ten gevolge van diverse sancties, zelfs tijdelijk, geen 6 spelers van hetzelfde achttal meer op het speelveld aanwezig zijn, of wanneer door de samenstelling van het achttal na toepassing van § 2.1 b) van de spelregels, het spelen onmogelijk wordt, zal de wedstrijd gestaakt worden. Voor het in gebreke blijvende achttal gelden de bepalingen van art. 99-2 Reglement van Wedstrijden.


Groene kaart


1. Tijdens de wedstrijd kan de scheidsrechter een groene kaart tonen aan spelers of personen op de bank.

2. Het getoond krijgen van een groene kaart leidt, voor spelers, tot een tijdstraf van 3 minuten werkelijke speeltijd.

3. Ingeval een persoon op de bank een groene kaart getoond krijgt gelden gedurende de straftijd van 3 minuten de volgende maatregelen:

• er mag geen wissel aangevraagd en of doorgevoerd worden behoudens ingeval van andere tijdstraf en/of kwetsuur van een speler;
• de coach mag de bank niet verlaten behoudens om tijdens een time-out zijn instructies te geven of om een wissel zoals hierboven beschreven aan te vragen.

4. Een tweede groene kaart aan dezelfde persoon is niet mogelijk.

5. Na een gele kaart voor een persoon kan er aan dezelfde persoon geen groene kaart meer getoond worden.


Formele waarschuwing (gele kaart)


1. De scheidsrechter kan een speler of iemand die op de bank zit een formele waarschuwing geven (gele kaart tonen).

2. Gele kaart leidt, voor spelers, tot een tijdstraf van 5 minuten werkelijke speeltijd.

3. Ingeval een persoon op de bank met uitzondering van de coach een gele kaart getoond krijgt gelden gedurende de straftijd van 5 minuten de volgende maatregelen:

• er mag geen wissel aangevraagd en of doorgevoerd worden behoudens ingeval van andere tijdstraf en/of kwetsuur van een speler;
• de coach mag de bank niet verlaten behoudens om tijdens een time-out zijn instructies te geven of om een wissel zoals hierboven beschreven aan te vragen.

4. Ingeval de coach een gele kaart getoond krijgt gelden gedurende de straftijd van 5 minuten de volgende maatregelen:

• de coach mag niet coachen noch de bank verlaten;
• er mag geen wissel aangevraagd en/of doorgevoerd worden behoudens ingeval van een tijdstraf en/of kwetsuur van een speler; Het aanvragen van spelerswissels moet in dit geval door de assistent-coach of, bij ontstentenis, de ploegafgevaardigde gebeuren;
• er mag geen Time-out aangevraagd en/of doorgevoerd worden. Bij een Time-out van de tegenpartij zullen de spelers van de gesanctioneerde coach zich, voor de duur van de Time-out, opstellen in de strafworpzone ronde de paal van het vak waarin zij zich bevinden.

5. Het disciplinaire gevolg van de gele kaart wordt bepaald door de betreffende artikels in het Reglement van Wedstrijden.