24/04/2023
Maike Van Damme

Op 1 mei start de ontslagperiode. In dit artikel vind je de procedure terug voor ontslagname bij de club.


Men kan ontslag indienen bij de aangesloten club op basis van het Decreet op het Statuut van de Niet-Betaalde Sportbeoefenaar vanaf 1 mei tot en met 31 mei.

Er kan enkel per aangetekend schrijven ontslag worden gegeven.

Het lid stuurt een per post aangetekende ontslagbrief. En dit aan het clubsecretariaat waar je aangesloten bent EN kopie van deze ontslagbrief ook aangetekend te zenden aan het bondssecretariaat van de KBKB t.a.v. David Van den Bosch (Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne). De poststempel geldt als bewijs van datum van de verzending. In de ontslagbrief moet staan dat men zijn ontslag geeft bij zijn club (naam van de club vermelden), samen met alle gegevens van de ontslagnemer (naam, voornaam, adres, woonplaats en de geboortedatum). Niet vergeten de ontslagbrief te ondertekenen. De aanwezigheid van een handtekening op de ontslagbrief is een voorwaarde die is voorzien op straffe van nietigheid in het Decreet. Niet ondertekende ontslagbrieven worden als een ongeldig ontslag beschouwd. Indien een minderjarige ontslag neemt dient de ontslagbrief mede ondertekend te worden door minstens één van de ouders/voogd om burgerrechtelijk onbetwistbaar te zijn.

Verdere procedure

De ontvangen ontslagaanvragen worden in de eerstvolgende bestuurlijke mededelingen (na 31 mei) gepubliceerd en zo via de website van de KBKB kenbaar gemaakt.

De clubs kunnen, binnen een termijn van veertien kalenderdagen en door middel van een ter post aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat, de ontslagaanvraag betwisten indien dit volgens hen niet aan de decretale vereisten voldoet. Betwistingen die buiten deze termijn toekomen zijn conform het Decreet ongeldig.

De betwiste ontslagaanvragen worden, na het verstrijken van de termijn van verzet, in de eerstvolgende bestuurlijke mededelingen gepubliceerd en aan de betrokken geaffilieerde ter kennis gebracht. De betwiste ontslagaanvragen worden door het Comité Affiliaties van de KBKB beoordeeld op hun geldigheid.