12/05/2022
David Van den Bosch

RECHTSGROND
Ingevolge de bepalingen van art. 2 Reglement van Wedstrijden schrijft de Raad van Bestuur, de hiernavolgende bepalingen voor.
De opgenomen items gelden vanaf heden tot herroeping door de Raad van Bestuur.

1. ALGEMEEN

2. AFGELASTINGEN VAN WEDSTRIJDEN

3. ELECTRICITEITSPROBLEMEN

4. DEFECT SCHOT- EN/OF WEDSTRIJDKLOK

5. OVERMACHT

6. HERPROGRAMMATIE VAN WESTRIJDEN

7. NORMEN PUBLICITEIT

8. NUMMERS SPELERS

 

1. ALGEMEEN

Uitslagencentrale
Alle uitslagen worden ingegeven via het digitale wedstrijdformulier. Ingeval van aanwezigheid van een door KBKB aangeduide scheidsrechter(s), vult deze de uitslag in onmiddellijk na het afsluiten van de wedstrijd. Ingeval geen aangeduide scheidsrechters aanwezig is, wordt de uitslag ingevuld door de persoon die optrad als scheidsrechter tijdens de wedstrijd. De uitslag dient uiterlijk 45 minuten na het einde van de wedstrijd ingediend te zijn. De thuisclub waakt er over dat de score tijdig en juist wordt ingevuld.
Te laat - onjuist - onvolledig en/of niet mededelen wordt met € 50,00 beboet.

Wedstrijden 2 laatste speeldagen
Teneinde eventuele competitiebeïnvloeding te vermijden dienen alle wedstrijden van de A-achttallen senioren van de laatste 2 competitiedagen op dezelfde dag en uur gespeeld worden. Het Comité Wedstrijdzaken kan hier, op verzoek van een club om dwingende - (bv. leveren van spelers voor internationale wedstrijden die hetzelfde weekend zouden plaatsvinden), of om organisatorische redenen (bv. terrein/zaal niet beschikbaar) van afwijken. Het al dan niet toestaan van een gevraagde wijziging of het doorvoeren van een afwijkende programmatie kan nooit aanleiding geven tot beroep en/of protest.

Aanvangsuur wedstrijden veldcompetitie bij verre verplaatsingen
Bij wedstrijden waarbij, voor de bezoekende clubs, een verre verplaatsing noodzakelijk is, kan de scheidsrechter, indien er naar zijn oordeel buitengewone omstandigheden zijn, de uitwerking van art. 98-2 opschorten waarbij het aanvangsuur van de te spelen wedstrijd wordt verlaat. De scheidsrechter deelt, ten laatste op het aangewezen aanvangsuur, aan de clubafgevaardigde van de ontvangende club zijn beslissing en de duur van de opschorting mee. De duur van de opschorting kan nooit langer zijn dan 15 minuten. Het aanvangsuur van de nadien geprogrammeerde veldwedstrijden kan met een gelijke duur verlaat worden.

Extra pauze tijdens veldwedstrijden
De scheidsrechter kan, bij, naar zijn oordeel, extreme weersomstandigheden, zowel in de eerste en/of tweede speelhelft een extra pauze inlassen. Deze pauze kan maximaal 2 minuten bedragen. De beslissing hierover ligt uitsluitend bij de scheidsrechter en kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot betwisting en/of protest. Het is de spelers, zonder de uitdrukkelijke toelating van de scheidsrechter, niet toegestaan tijdens deze pauze het speelgebied te verlaten. Tijdens deze pauze mogen de spelers op het speelgebied contact hebben met de coach en/of assistent-coach van het team, voor zover deze op het moment daar mag aanwezig zijn.

(Beslissing Raad van Bestuur 11/05/2021)

2. AFGELASTINGEN VAN WEDSTRIJDEN

Terreincommissaris

Ieder jaar wordt, vóór aanvang van de competitie, door de Raad van Bestuur, op voorstel van het Comité Wedstrijdzaken, een terreincommissaris aangesteld:
André De Nijs (tel.: 0477 51 27 78)

Omstandigheden

Uitzonderlijke omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken dat wedstrijden afgelast moeten worden, hetzij omdat het terrein of de zaal onbruikbaar is, hetzij omdat de omstandigheden op de weg het onverantwoord zouden maken om spelers, officials en supporters de verplaatsing te laten maken. 

Indien de vooruitzichten dusdanig zijn kan de voorzitter van het Comité Wedstrijdzaken of, indien deze afwezig is, de voorzitter van de Raad van Bestuur, op voorstel van de terreincommissaris, beslissen tot een afgelasting van:  

    • alle wedstrijden (algemene afgelasting)
    • individuele wedstrijden 
    • enkele of alle jeugdreeksen 
    • de gewestelijke reeks 
    • één of meerdere regio’s 

In principe worden de zaalwedstrijden Top- en Promoleague (A en B achttallen) en 1ste klasse jeugd nooit afgelast. 
Indien dit, uitzonderlijk, noodzakelijk blijkt wordt deze beslissing maximaal 1 dag vooraf genomen. 

 Uitzonderingen:
    - Voor de individuele zaalwedstrijden van Hoofdklasse, Overgangsklasse en alle Gewestelijke achttallen wordt de beslissing genomen na overleg van de terreincommissaris met beide teams.
    - Voor de individuele zaalwedstrijden van de 2de klasse jeugd gebeurt de afgelasting enkel bij onderling akkoord van beide teams.  
      Indien geen onderling akkoord beslist de terreincommissaris of een aangeduide afgevaardigde van CWZ. 

Bekendmaking

Deze afgelastingen worden steeds bekendgemaakt via: 
    • website KBKB 
    • telefonisch, via mail of ander elektronisch bericht vanwege de terreincommissaris of een aangeduide afgevaardigde van CWZ aan de betrokken clubs en officieel aangeduide officials. 

Nutteloze verplaatsingen  
Wanneer een wedstrijd ingevolge bovenstaande werd afgelast en gecommuniceerd,  
    • vallen de gemaakte kosten van een nutteloze verplaatsing van de bezoekende club volledig ten laste van deze club. 
    • heeft de officieel aangeduide official die een nutteloze verplaatsing maakt, geen recht op de terugbetaling  van de verplaatsingskosten.
 
Wedstrijdformulieren bij afgelasting 

Bij afgelasting ingevolge bovenstaande moeten geen wedstrijdformulieren ingevuld worden. De afgelasting moet evenmin digitaal geregistreerd worden op het wedstrijdblad. 
Er dient echter bij een plaatselijke afgelasting steeds een formulier ingevuld door de scheidsrechter/CWZ en moet de afgelasting gemeld worden op digitale wedstrijdformulier. 


(Beslissing Raad van Bestuur 11/05/2021, herschreven zonder fundamentele inhoudelijke wijzigingen 24/05/2022)

3. ELECTRICITEITSPROBLEMEN

Zowel op het veld als in de zaal kan een elektriciteitspanne het goede verloop van de wedstrijd in het gedrang brengen. 

Voor de wedstrijd: 
Indien er geen oplossing komt 30 minuten na het geprogrammeerde aanvangsuur, dan dient de wedstrijd  geherprogrammeerd te worden. 

Indien een veld of zaal in een zone ligt die deel uitmaakt van het Afschakelplan van Fluvius (zie https://afschakelplan.fluvius.be) gelden specifieke regels die opgenomen zijn in de nota KBKB Afschakelplan  

Tijdens de weekends dat het Afschakelplan in werking treedt, zal er steeds een contactpersoon van het CWZ bereikbaar zijn. Dit zal gecommuniceerd worden via de website. 

Tijdens de wedstrijd:
Is er een oplossing binnen de 30 minuten dan herstart de scheidsrechter de wedstrijd met inachtneming van volgende afspraken:
    • Er wordt getost voor de inworp
    • Indien schotklok: deze wordt op 25’ gezet
    • Scheidsrechters en/of jury noteren de tijd wanneer de stroompanne zich voordeed, en wanneer de wedstrijd hervat werd. 

Is er geen oplossing binnen de 30 minuten dan wordt de wedstrijd stopgezet en volledig herspeeld, rekening houdende met volgende bepalingen:
    • CWZ zal de wedstrijd herprogrammeren
    • Eventueel tijdens de wedstrijd gegeven gele en rode kaarten vervallen niet en zullen, volgens de bepalingen van het Reglement van Wedstrijden, gesanctioneerd worden 
    • Er is geen verplichting dat de spelers, inclusief reserven, die op het spelersblad van de stopgezette wedstrijd vermeld stonden eveneens aan de te herspelen wedstrijd moeten deelnemen
    • Spelers die, ingevolge sanctie, niet aan de stopgezette wedstrijd mochten deelnemen kunnen evenmin aan de te herspelen wedstrijd deelnemen (zelfde wedstrijdnummer) 

 (Beslissing RvB 11/05/2021, herschreven zonder fundamentele inhoudelijke wijzigingen 24/5/2022)   

4. DEFECT SCHOT- EN/OF WEDSTRIJDKLOK

Wedstrijdklok
Wat ingeval van defect van de wedstrijdklok?
  • De ontvangende club heeft 30 minuten tijd om het defect op te lossen.
  • Als dat niet mogelijk is:
    - De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) niet wordt toegepast, geldt de klok van de scheidsrechter(s).
    - De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) wel wordt toegepast, naargelang de aanwezigheid, in de opgegeven volgorde:
      1. De klok van de reserve-scheidsrechter
      2. De klok van de jury
  • Indien er geen reserve-scheidsrechter of jury aanwezig is of deze omwille van (technische) redenen de taak niet kunnen uitvoeren, wordt de wedstrijd gestaakt. In voorkomend geval zal de wedstrijd als niet-gespeeld worden beschouwd, geherprogrammeerd en herspeeld worden.  

Schotklok
Wat ingeval van defect van de schotklok?
  • In geval van een defecte schotklok, heeft de ontvangende club 30 minuten de tijd om het defect op te lossen. Een back-up toestel voorzien is een aanrader.
  • Indien er geen back-up toestel voorhanden is en het defect kan, na 30 minuten, niet hersteld worden, wordt de wedstrijd gestaakt. In voorkomend geval zal de wedstrijd als niet-gespeeld worden beschouwd, geherprogrammeerd en herspeeld worden.

(Beslissing RvB 24/05/2022)

5. OVERMACHT

Ingeval een wedstrijd, anders dan de verschuivingen zoals voorzien in art. 90-3-7 en art. 90-4 Reglement van Wedstrijden, ingevolge overmacht:
  • niet kan aanvangen;
  • gestaakt moet worden.
zal de wedstrijd als niet gespeeld worden beschouwd, geherprogrammeerd en herspeeld worden.

(Beslissing RvB 24/05/2022)

6. HERPROGRAMMATIE VAN WEDSTRIJDEN

Voor het herprogrammeren van wedstrijden ingevolge electriciteitsproblemen, defect wedstrijdklok of schotklok of overmacht gelden volgende bepalingen:
  - De nieuwe datum wordt in onderling overleg vastgesteld. De datum moet altijd voor de geprogrammeerde 2 laatste wedstrijden liggen behalve indien het om één van deze twee laatste wedstrijden gaat.
  - Ingeval het één van de twee laatste wedstrijden betreft, moet de datum van herspelen voor de vastgestelde datum van de beslissingswedstrijden vallen.
  - De datum van de nog te spelen wedstrijd dient te worden bekend gemaakt aan het Comité Wedstrijdzaken uiterlijk de derde kalenderdag na de niet gespeelde of gestaakte wedstrijd. Zo, na het verstrijken van deze termijn geen datum werd bekendgemaakt zal het Comité Wedstrijdzaken, met inachtname van art. 90-2 Reglement van Wedstrijden, de desbetreffende wedstrijd programmeren.

(Beslissing RvB 11/05/2021, herschreven zonder fundamentele inhoudelijke wijzigingen 24/5/2022)

7. NORMEN PUBLICITEIT

Reclame algemeen
Reclame voor:
  • online en offline sportweddenschappen;
  • rookwaren;
  • producten en diensten in strijd met de openbare orde en goede zeden;
is algemeen verboden.

Sponsorreclame op de kunststofkorf
De Raad van Bestuur heeft beslist om het aanbrengen van reclame op de korfbalkorven verder toe te laten, conform de hiernavolgende regels.
  • De reclame mag maximaal 2x 1/3 van de omtrek van de korf bedekken, aangebracht tegen de zijkant van de korf. De reclame moet zo aangebracht worden dat telkens de helft van de reclame zowel links als rechts komt van de snijpunten van de middenlijn door de korf, die loodrecht staat op de middenlijn door de korf die snijdt door het midden van de paal.
  • De reclame moet steeds symmetrisch zijn ttz. steeds 2x maximaal 1/3 van de omtrek (voor alle duidelijkheid: een reclameboodschap enkel langs de voorzijde van de korf is niet toegestaan).
  • De reclame moet als volgt worden aangebracht: door de naam of het logo in zwarte letters op de buitenzijde van de korf te schilderen of te kleven. Daarbij mogen de letters niet hoger zijn dan 15 cm en moeten zij de vlakke boven- en onderrand van de korf vrijlaten. Plexi reclamepanelen tijdens competitiewedstrijden zijn verboden.

Voorafgaand dient schriftelijke toelating te worden gevraagd aan het Comité Wedstrijdzaken.
Het Comité geeft advies aan de Raad van Bestuur die soeverein beslist over de toelating. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.
De aanvraag bevat:
✓ de aan te brengen tekst of logo;
✓ de wijze waarop de reclame zal worden aangebracht;
✓ een duidelijke tekening of foto hoe de korf er, met de reclame, zal uitzien.

Sponsorreclame op de schotklok
De Raad van Bestuur heeft beslist het aanbrengen van reclame op de schotklok toe te laten, conform de hiernavolgende regels.
• Een reclamepaneel mag enkel worden aangebracht op de poten van de standaard van de schotklok en de bovenzijde van de plaat bevindt zich minimaal 20cm onder de onderzijde van de display.

Voorafgaand dient schriftelijke toelating te worden gevraagd aan het Comité Wedstrijdzaken.
Het Comité geeft advies aan de Raad van Bestuur die soeverein beslist over de toelating. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.
De aanvraag bevat:
  • de aan te brengen tekst of logo;
  • een duidelijke tekening of foto hoe de schotklok er, met de reclame, zal uitzien.

Sponsorreclame wedstrijdkledij en trainingspakken
De Raad van Bestuur heeft beslist de geldende normen voor het aanbrengen van reclame op de wedstrijdkledij en trainingspakken toe te laten en dit conform de hiernavolgende regels:

Spelers
Voor alle reeksen:
Voorafgaand dient schriftelijke toelating te worden gevraagd aan het Comité Wedstrijdzaken. Het Comité geeft advies aan de Raad van Bestuur die soeverein beslist over de toelating. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.
De aanvraag bevat:
  • de aan te brengen tekst of logo;
  • een duidelijke tekening of foto hoe de kledij er, met de reclame, zal uitzien.

Scheidsrechters
Individuele reclame op wedstrijdkledij van scheidsrechters is toegelaten onder volgende voorwaarden:
Reclame op de rugzijde van het wedstrijdshirt is toegelaten, maar enkel een tekst ter hoogte van de schouders en letters niet groter dan 7cm.
Eén reclamelogo op elk van de mouwen, met maximale afmetingen van h: 10cm en br.: 7cm
Bij scheidsrechterduo’s is identieke reclame verplicht.
Individuele reclame op de trainingspakken mag slechts aangebracht worden op de rugzijde van het trainingspak.

Voorafgaand dient schriftelijke toelating te worden gevraagd aan het Comité Wedstrijdzaken. Het Comité geeft advies aan de Raad van Bestuur die soeverein beslist over de toelating. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.
De aanvraag bevat:
  • de aan te brengen tekst of logo
  • een duidelijke tekening of foto hoe de kledij er, met de reclame, zal uitzien.

Sponsorreclame op de bal
Ingevolge beslissing van I.K.F. is sponsorreclame op de bal NIET toegestaan.

(Beslissing RvB 24/5/2022)   

8. NUMMERS SPELERS

  • Iedere speler/speelster draagt op de rugzijde van het shirt een uniek nummer rekening houdend met de bepalingen van artikel 126bis en 127 van het Reglement van Wedstrijden.
  • Het rugnummer moet groter zijn dan nul en kleiner dan 999, om invoer in het elektronisch wedstrijdformulier toe te laten.
  • Om een optimale leesbaarheid te bereiken moet het rugnummer uitgevoerd worden in een gevuld lettertype.
    (voor ploegen die in het competitiejaar 2021-2022 shirts met een hol lettertype gebruikten, geldt deze verplichting vanaf competitiejaar 2024-2025)
  • Voor internationale clubwedstrijden onder de regelgeving van I.K.F. is het vereist dat iedere speler/speelster zijn/haar rugnummer eveneens draagt op de voorzijde van het shirt of de voorzijde van de broek/rok.


(Beslissing RvB 24/5/2022)