Inhoud

1. Vrijwilligerswerk

2. Informatieplicht

3. Kostenvergoedingen

4. Vlaams decreet vrijwilligerswerk

5. Tips

6. Handige websites

 

1. Vrijwilligerswerk

Wat?

Een vrijwilliger is iemand die aan volgende aspecten voldoet:

- zich inzet voor een vereniging zonder winstoogmerk.

- met zijn/haar werk geen geld verdient.

- Niemand de persoon verplicht om iets te doen.

Wie?

- Iedereen die 15 jaar is en de eerste graad van het secundair onderwijs heeft afgewerkt kan als vrijwilliger aan de slag. Zoniet moet er gewacht worden tot de persoon 16 jaar is.

- Alle mensen uit de Europese Unie of mensen met een geldige verblijfsvergunning kunnen vrijwilligerswerk doen.

- Mensen die een werkloosheidsuitkering, een leefloon of een uitkering van de mutualiteit ontvangen raadplegen best eerst deze link.

Waar?

De organisatie waar je als vrijwilliger aan de slag gaat mag NIET gericht zijn op het maken van winst. Volgende soorten organisaties komen wel in aanmerking om te gaan vrijwilligen:

- VZW's

- Lokale afdelingen van een koepel zonder winstoogmerk

- Feitelijke vereniging zonder winstoogmerk

- Openbare besturen

- Internationale VZW's

Verenigingswerk combineren met vrijwilligerswerk

Een vrijwilliger kan beide zaken niet combineren binnen dezelfde vereniging. Het is wel mogelijk om voor de ene vereniging onder het statuut van verenigingswerk te vrijwilligen. En voor een tweede organisatie onder vrijwilligerswerk een handje te helpen. Meer weten over verenigingswerk? Klik hier.

De volledige vrijwilligerswet kan je hier nalezen.

2. Informatieplicht

Voor je als vrijwilliger van start gaat bij een organisatie dienen zij verschillende zkaen mee te delen.

- Doel van de organisatie

- Soort organisatie

- Verzekeringen die voor de vrijwilligers afgesloten worden

- Kosten die vrijwilligers terugbetaald krijgen of hoe dit geregeld wordt

- Mogelijks kan de organisatie discretieplicht of geheimhoudingsplicht opleggen aan zijn vrijwilligers

De wijze waarop de informatie aan de vrijwilliger wordt meegedeeld bepaalt de organisatie zelf. Er zijn organisaties die vragen om een nota te ondertekenen of een vrijwilligerscontract. Lees steeds alle informatie na voor je iets ondertekend. Vaak wordt alle informatie verzameld in een brochure of webpagina. 

 

3. Kostenvergoedingen

Er zijn twee manieren om de gemaakte kosten te vergoeden:

- Forfaitaire kostenvergoeding

- Reële kostenvergoeding

 

Forfaitaire kostenvergoeding

Gewone forfaitaire kostenvergoeding

- De vrijwilliger ontvangt een vast bedrag en dit zonder bewijsstukken. 

- De vrijwilliger mag het dag- en jaarmaxima niet overschrijden. Ook niet wanneer de vrijwilliger dit soort kostennota's in meerdere organisaties ontvangt. De totaalsom telt.

- Maximum dagbedrag voor 2020: 34,71 euro

- Maximum jaarbedrag voor 2020: 1388,40 euro

Verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

- Deze volgt het principe van de gewone forfaitaire vegoeding maar heeft een hoger maximum jaarbedrag. 

- Deze vergoeding kan enkel voor volgende vrijwilligers:

  • Vrijwilligers in de sportsector
  • Vrijwilligers in dag- en nachtopvang voor hulpbehoevende personen
  • Vrijwilligers bij het niet-dringend liggend ziekenvervoer

 

- Maximum dagbedrag voor 2020: 34,71 euro

- Maximum jaarbedrag voor 2020: 2549,90 euro

Indien je als vrijwilliger een forfaitaire kostenvergoeding ontvangt, kan je ook voor je vervoerskosten een gedeeltelijke tussenkomst krijgen. Het maximum dat je bovenop bovenstaande bedragen kan ontvangen is 2000km aan vervoerskosten. Uitgezonderd vrijwilligers die vervoer van personenen hebben als vrijwilligersactiviteit.

Reële kostenvergoeding

De vrijwilliger krijgt enkel de kosten terugbetaald waarvoor hij/zij een bewijsstuk kan voorleggen. Hierbij gaat het over kassatickets, treintickets,... Kilometervergoeding valt tevens onder de reële vergoedingen en moet dus gestaafd worden door een kostennota. Voor de reële kostevergoeding gelden volgende maximumtarieven voor 2020:

- Voor verplaatsingen met de eingen auto: maximum 0,3653 euro per kilometer

- Voor verplaatsingen met de fiets: maximum 0,24 euro per kilometer

Opgelet: Forfaitaire en reële kostenvergoedingen mogen niet door elkaar gebruikt worden. Ofwel ontvangt de vrijwilliger een vast bedrag ofwel krijgt hij/zij de kosten die hij/zij kan bewijzen vergoed. Ben je vrijwilliger in meerdere organisaties dan nog moet je je aan één systeem van kostenvergoedingen houden. Daarnaast verlies je best de maximumbedragen niet uit het oog. Overschrijd je een maximumbedrag dan worden de bedragen belastbaar.

 

4. Vlaams decreet vrijwilligerswerk

Naast de vrijwilligerswet bestaat er ook een Vlaams decreet omtrent vrijwilligerswerk Als je organisatie voor vrijwilligerswerk gebonden is aan het decreet zijn er een aantal extra zaken waarmee rekening gehouden moet worden. 

Welke organisaties?

Organisaties die actief zijn op het Vlaams grondgebied en dit binnen volgende domeinen:

- Welzijn

- Volksgezondheid

- Gezin

vb: Kind en Gezin, armoedebestrijding, opvang van mensen met een beperking,...

Vrijwilligerswet nog steeds van kracht?

De vrijwilligerswet blijft ook gelden voor alle organisaties die onder het decreet vallen. Zij die onder het decreet vallen krijgen extra richtlijnen opgelegd.

Afsprakennota

Voor de vrijwilliger van start gaat, ondertekent hij/zij samen met de organisatie een afsprakennota. Deze nota kan digitaal of schriftelijk opgemaakt worden. Hierin staan volgende zaken vermeld:

- De aard, de duur, de frequentie van het vrijwilligerswerk;

- Werking van de organisatie;

- Plaats waar het vrijwilligerswerk uitgevoerd zal worden;

- Contactpersoon voor de vrijwilliger binnen de organisatie;

- Vormingsactiviteiten die de vrijwilliger moet volgen.

Verzekeringen

Valt de organisatie onder het decreet dan dient het volgende verzekeringen verplicht te nemen:

- Burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie;

- Burgerlijke aanspraaklijkheid van elke vrijwilliger voor schade toegebracht aan de organisatie, andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van.

- Lichamelijke en materiële schade geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar.

 

5. Tips

Contracten: tekenen of niet?

Sommige organisaties vragen bij de start om een overeenkomst te tekenen met gemaakte afspraken in. Daar is helemaal niets mis mee zolang de richtlijnen niet indruisen tegen de wet. Teken nooit zomaar iets, lees steeds alles na voor je tekent. Bij twijfel of onduidelijkheden vraag om verduidelijking. Heb je toch vragen of bemerkingen kan je contact opnemen met het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk.

Betaalde vrijwilliers zijn onbestaande

Vrijwilligers vallen onder de vrijwilligerswet en zijn altijd onbezoldigde medewerkers. Er worden wel opties voorzien om kosten te recuperen en zolang dit volgens de regels die terug te vinden zijn onder punt 3 is er geen probleem. Organisaties die pretenderen betaalde vrijwilligers te zoeken zitten dus fout.

Bewijsstukken?

Sommige organisaties vragen extra bewijsstukken voor je als vrijwilliger van start mag gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om een rijbewijs of uittreksel van het strafregister. Mensen die werken met kinderen zullen vaak om het tweede gevraagd worden.

 

6. Handige websites

- Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk: https://vrijwilligerswerk.be/

  • Op deze website is alles in verband met wetgeving, kostenvergoedingen en verzekeringen terug te vinden.
  • Verder kan je hier als organisatie een vacature publiceren om vrijwilligers te vinden.

 

 

Bron: www.vrijwilligerswerk.be